شخصيت‏هاى مهم مدفون در حرم مطهر امام حسين (ع):

شخصيت‏هاى مهم مدفون در حرم مطهر امام حسين (ع):

در طى ساليان متمادى بسيارى از بزرگان، شاهزادگان، امرا، شعرا و علما در حرم مطهر امام حسين (ع) به خاك سپرده شده‏اند كه ما در اينجا برخى از اين بزرگان را نام مى‏بريم:

1. زائده بن قدامه (متوفى سال 161 ه ق)

2. سليمان بن مهران أعمشى (قرن اول هجرى)

3. حسن بن محبوب بجلى (قرن اول هجرى)

3. أبوحمزه ثمالى (متوفى سال 128 ه ق)

4. معاويه بن عماد دهنى (متوفى سال 157 ه ق)

5. جعفر بن الوشاء (متوفى سال 208 ه ق)

6. مهيار ديلمى (متوفى سال 226 ه ق)

7. عبدالله بن طاهر (متوفى سال 300 ه ق)

8. شيخ على بن بسام بغدادى (متوفى سال 302 ه ق)

9. شيخ ابوالحسن محمد المزين (متوفى سال 327 ه ق)

10. شيخ ابوعلى أسكافى (متوفى سال 336 ه ق)

11. شيخ ابوبكر محمد بن عمر بن يسار تميمى (متوفى سال 344 ه ق)

12. شيخ ابوعبدالله غضائرى كوفى‏

13. شيخ على بروغندى از بزرگان صوفيه (متوفى سال 359 ه ق)

14. شيخ ابوعلى مغربى (متوفى سال 364 ه ق)

15. وزير، احمد بن ابراهيم ضبى الكافى وزيرِ مؤيد الدوله بويه (متوفى سال 398 ه ق)

16. شيخ ابوسهل صلعوكى (متوفى سال 369 ه ق)

17. ابو محمد حسن مرعشى طبرى (متوفى سال 308 ه ق)

18. ظافر بن قاسم اسكندرى شاعر (متوفى 529 ه ق)

19. امير قطب الدين سنجر مملوك ناصر لدين الله عباسى (متوفى سال 607 ه ق)

20. جمال الدين قشمر الناصرى (متوفى سال 637 ه ق)

21. جمال الدين على بن يحى مخرمى (متوفى سال 646 ه ق)

22. امير امين الدين كافور (متوفى سال 653 ه ق)

23. ابوالفتوح نصر بن على نحوى ابن المخازن (متوفى سال 600 ه ق)

24. وزير، افسنقر بن عبدالله تركى (متوفى سال 604 ه ق)

25. شيخ احمد بن فهد حلى (متوفى سال 841 ه ق)

26. سلطان طاهر شاه پادشاه مملكت دكن هندوستان (متوفى سال 957 ه ق)

27. سلطان برمان نظام بن سلطان احمد هندى (متوفى سال 961 ه ق)

28. سلطان حمزه ميرزا صفوى (متوفى سال 997 ه ق)

29. محمد بن سليمان ملقب به (فضولى شاعر) (متوفى سال 963 ه ق)

30. شاعر صوفى فضلى بن فضولى (متوفى سال 978 ه ق)

31. شيخ محمد باقر وحيد بهبهانى (متوفى سال 1208 ه ق)

32. ميرزا مهدى شهرستانى (متوفى سال 1216 ه ق)

33. سيد على بن محمد طباطبائى صاحب الرياض (متوفى سال 1231 ه ق)

34. ميرزا شفيع خان صدر اعظم ايران (متوفى سال 1224 ه ق)

35. سيد كاظم رشتى يكى از رهبران شيخيه (متوفى سال 1259 ه ق)

36. شيخ محمد تقى شيرازى حائرى (متوفى سال 1338 ه ق)

از قرآن خطى متعلق به سال 693 ه ق نام برد كه به خط ياقوت المستعصى خطاط معروف اسلامى‏مى‏باشد. در اينجا به توصيف برخى از مهمترين قرآن‏هاى خطى موجود در اين كتابخانه مى‏پردازيم:

1. قرآن خطى كه در سال 1225 ه ق توسط (محمد جعفر) وقف شد و خط آن، كوفى و بسيار قديمى است. بر روى پوست نوشته شده و منسوب به (امام سجاد (ع)) است.

2. قرآن خطى كه در سال 1252 ه ق توسط أفق الدوله هندى وقف شد، قرآنى با ارزش كه در حاشيه آن تفسيرآمده است وگفته مى‏شود براى نوشتن و تزيين آن هفتاد هزار روپيه خرج شده است و خطاط آن (ميرزا حسين) است.

3. قرآن خطى كه در سال 1252 ه ق توسط (نواب تاج الدوله) وقف شد و دو صفحه اول آن با نقش و نگارهاى زيبايى مزين شده است.

4. قرآن خطى كه درسال 1243 ه ق توسط (فتحعلى شاه قاجار) وقف شد، قرآنى زيبا كه لابلاى سطورآن ترجمه فارسى آيات و در چهار طرف صفحات آن تفسير فارسى نوشته شده است.

5. قرآن خطى كه در سال 1304 ه ق توسط (فرح سلطان خانم) وقف شد، اين قرآن مزين بوده و در لابلاى سطورآن ترجمه فارسى آيات با خطى سرخ نوشته شده است.

6. قرآن خطى كه در سال 1243 ه ق توسط (فتحعلى شاه قاجار) وقف شده است و به خط غلام حسين بن محمد جعفر است و در لابلاى سطورآن ترجمه فارسى با خط سرخ نوشته شده است.

7. قرآن خطى كه در سال 1247 ه ق توسط (نواب رمضان على خان) وقف شده است. سوره فاتحه، صفحه اول سوره بقره و صفحه آخر اين قرآن طلاكارى شده است و لابلاى سطورآن ترجمه فارسى آيات برنگ سرخ و ريز نوشته شده و خطاط آن محمد نظام كازرونى است.

8. قرآن خطى كه در سال 1304 ه ق كه توسط (خفراء السلطان) وقف شد، ترجمه فارسى آيات لابلاى سطورآن برنگ سرخ و در حاشيه آن خواص تلاوت قرآن ذكر شده است. خط آن ثلث و خطاط آن محمد نظام كازرونى است.

9. قرآن خطى كه در سال 1294 ه ق كه توسط (ابوالحسن مشير الملك) وقف شد، صفحه اول و دوم آن مذهب است و لابلاى سطورآن ترجمه فارسى آيات نوشته شده است.

10. قرآن خطى كه توسط حسن على ميزراى فرمانفرما وقف شده و تاريخ وقف آن مجهول مى‏باشد. چهار صفحه اول قرآن مذهب بوده و به خط (عبدالصمد) است.

11. قرآن خطى كه در سال 1259 ه ق توسط (محمد حسن) وقف شده و در صفحه‏اى ازآن سه سطرآن با آب طلا، سه سطر با مداد سرخ و سه سطر با مداد مشكى نوشته شده است. اين قرآن را سلطان محمد بن محمد حسين گنابادى در سال 1008 ه ق نوشته است.

12. قرآن خطى كه در سال 1212 ه ق توسط (سيد محمد تقى بن ميرزا محمد حسين) وقف شده و در اول آن دائره‏اى همراه با علامتهاى استخاره گرفتن نوشته‏شده است و صفحه اول مزين است و لابلاى سطورآن ترجمه آيات به زبان فارسى و با خط مشكى نوشته شده است.

13. قرآن خطى كه در سال 1236 ه ق توسط (جهان بيگم) وقف شده و خط آن كوفى است و صفحه اول وآخرآن افتادگى دارد و روى كاغذ سفيد نوشته شده و بر جلد آن نوشته شده كه به خط (على بن ابيطالب (ع)) است و صحيح به نظر نمى رسد.

14. قرآن خطى كه در سال 1242 ه ق توسط (خيرالنساء خانم) وقف شده است و دو صفحه اول آن مذهب بوده و لفظ جلاله در تمام قرآن با آب‏طلا نوشته شده است.