كتابخانه حرم مطهر امام حسين (ع):

توصيف حرم مطهر امام حسين

كتابخانه حرم مطهر امام حسين (ع):

اين كتابخانه در سمت شرقى روضه شريف قرار دارد و حاوى بيش از 72 جلد قرآن خطى با ارزش و طلاكارى شده است، براى مثال مى‏توان از قرآن خطى متعلق به سال 693 ه ق نام برد كه به خط ياقوت المستعصى خطاط معروف اسلامى‏مى‏باشد. در اينجا به توصيف برخى از مهمترين قرآن‏هاى خطى موجود در اين كتابخانه مى‏پردازيم:

1. قرآن خطى كه در سال 1225 ه ق توسط (محمد جعفر) وقف شد و خط آن، كوفى و بسيار قديمى است. بر روى پوست نوشته شده و منسوب به (امام سجاد (ع)) است.

2. قرآن خطى كه در سال 1252 ه ق توسط أفق الدوله هندى وقف شد، قرآنى با ارزش كه در حاشيه آن تفسيرآمده است وگفته مى‏شود براى نوشتن و تزيين آن هفتاد هزار روپيه خرج شده است و خطاط آن (ميرزا حسين) است.

3. قرآن خطى كه در سال 1252 ه ق توسط (نواب تاج الدوله) وقف شد و دو صفحه اول آن با نقش و نگارهاى زيبايى مزين شده است.

4. قرآن خطى كه درسال 1243 ه ق توسط (فتحعلى شاه قاجار) وقف شد، قرآنى زيبا كه لابلاى سطورآن ترجمه فارسى آيات و در چهار طرف صفحات آن تفسير فارسى نوشته شده است.

5. قرآن خطى كه در سال 1304 ه ق توسط (فرح سلطان خانم) وقف شد، اين قرآن مزين بوده و در لابلاى سطورآن ترجمه فارسى آيات با خطى سرخ نوشته شده است.

6. قرآن خطى كه در سال 1243 ه ق توسط (فتحعلى شاه قاجار) وقف شده است و به خط غلام حسين بن محمد جعفر است و در لابلاى سطورآن ترجمه فارسى با خط سرخ نوشته شده است.

7. قرآن خطى كه در سال 1247 ه ق توسط (نواب رمضان على خان) وقف شده است. سوره فاتحه، صفحه اول سوره بقره و صفحه آخر اين قرآن طلاكارى شده است و لابلاى سطورآن ترجمه فارسى آيات برنگ سرخ و ريز نوشته شده و خطاط آن محمد نظام كازرونى است.

8. قرآن خطى كه در سال 1304 ه ق كه توسط (خفراء السلطان) وقف شد، ترجمه فارسى آيات لابلاى سطورآن برنگ سرخ و در حاشيه آن خواص تلاوت قرآن ذكر شده است. خط آن ثلث و خطاط آن محمد نظام كازرونى است.

9. قرآن خطى كه در سال 1294 ه ق كه توسط (ابوالحسن مشير الملك) وقف شد، صفحه اول و دوم آن مذهب است و لابلاى سطورآن ترجمه فارسى آيات نوشته شده است.

10. قرآن خطى كه توسط حسن على ميزراى فرمانفرما وقف شده و تاريخ وقف آن مجهول مى‏باشد. چهار صفحه اول قرآن مذهب بوده و به خط (عبدالصمد) است.

11. قرآن خطى كه در سال 1259 ه ق توسط (محمد حسن) وقف شده و در صفحه‏اى ازآن سه سطرآن با آب طلا، سه سطر با مداد سرخ و سه سطر با مداد مشكى نوشته شده است. اين قرآن را سلطان محمد بن محمد حسين گنابادى در سال 1008 ه ق نوشته است.

12. قرآن خطى كه در سال 1212 ه ق توسط (سيد محمد تقى بن ميرزا محمد حسين) وقف شده و در اول آن دائره‏اى همراه با علامتهاى استخاره گرفتن نوشته‏شده است و صفحه اول مزين است و لابلاى سطورآن ترجمه آيات به زبان فارسى و با خط مشكى نوشته شده است.

13. قرآن خطى كه در سال 1236 ه ق توسط (جهان بيگم) وقف شده و خط آن كوفى است و صفحه اول وآخرآن افتادگى دارد و روى كاغذ سفيد نوشته شده و بر جلد آن نوشته شده كه به خط (على بن ابيطالب (ع)) است و صحيح به نظر نمى رسد.

14. قرآن خطى كه در سال 1242 ه ق توسط (خيرالنساء خانم) وقف شده است و دو صفحه اول آن مذهب بوده و لفظ جلاله در تمام قرآن با آب‏طلا نوشته شده است.