خدايا واقعا بيدارم ؟

( بنام خداوند هستی آفرین)

با صداي روحاني كاروان، آقاي مجيدي كه مي گفت )بچه ها سرهاتون پايين بيندازيد ،به ياد پدر و مادر و همه كساني كه با اشك شما را بدرقه كردند وكساني كه به گردن شما حق دارند وهمه ملتمسين دعا باشيد).به خودم آمدم، تنها صداي زمزمه مدير كاروان حاج آقاي رضايي را شنيدم كه از خداوند براي اينكه يكبار ديگر توفيق زيارت خانه اش را نصيبش كرده بود تشكر مي كرد. خدايا چقدر زيبا وباشكوه است ، مسجد الحرام که آرزوي هرمسلماني در جهان ديدن اين مكان مقدس است. نمي دانم چه زماني سپري شد از درب ورودي تا خانه كعبه رفتم،

اما برای بار دوم كه پس از انجام اعمال عمره مفرده به مسجدالحرام آمدم، فهميدم چه مسافتي را طي كرده بودم وخودم متوجه نشده بودم . خدايا از تو چه بخواهم ؟ چند روزي كه در مدينه با همسرم صحبت مي كرديم از آرزوها وحاجت هایمان گفته بوديم ، و الان زمان نزديك شدن به يار بود.

بغض هايم را براي این زمان نگه داشته بودم .غرق در افكار خود بودم چه آرزویي كنم ؟ از درگاه خداوند چه خواسته باشم ؟ در اولين نگاه از خداوند منان چه بخواهم ؟ ياد صحبت هاي آقاي پناهيان افتادم که می گفت (در اولين نگاه خداوند يك حس زيبا ي معنوي به شما عطاء مي كند كه در وصف نمي گنجد ودر هيچ جاي دنيا تجربه نكرده ايد)با صداي حاج آقاي مجيدي دوباره به خودم آمدم ،بچه ها حالا سجده كنيد فقط صداي گريه هم كاروانی هایم شنيده مي شد، خدايا اي كاش مي توانستم بيشتر در برابرت در سجده بمانم اما شوق ديدارت امان از همه بريده بود با چشماني اشكبار سر از سجده بلند كردم خدايا چقدر زيبا ،باعظمت ،باشكوه و با اقتدار اما ساده است ،خانه ات . آنچه همه دوستانی که توفیق زیارتت نصیبشان شده بود، در باره خانه ات گفته بودند با چشم خود ديدم . پس از سي سال ، آرزوي ديدن كعبه را تجربه كردم حالا در كنار كعبه در حال پيمودن مسير به سمت حجر الاسود براي شروع طواف بودیم چه آرامشي شايد ديگر اين لحظات را تجربه نكنم اما از خداوند مي خواهم، تمامي كساني راكه دوست دارند خانه زيبا و دلرباي ،تو را ازنزديك ببيند، توفيق زيارتت را برايشان مهيا فرمايي. در تمام مدت طواف هر بار كه به خانه خدا نگاه مي كردم با خود مي گفتم خدايا واقعا بيدارم ؟ خدايا اين لحظات تمام نشود، ولي اگر تقدير توست ، خدايا به حرمت تمامي فرشتگان درگاهت ،پيامبران و فرستادگانت وائمه اطهار آرزوي زيارت خانه ات را براي ما بار دیگر مهيا بفرما يا رب العالمين .

عمره دانشجویی 93