جلسه هماهنگی مدیران کاروان اعزامی استان آذربایجان شرقی

۱۳۹۱/۱۱/۱۸ ۱۹:۴۳:۵۸

رئیس و معاونین محترم ستاد عمره دانشگاهیان کشور با مدیران کاروان اعزامی از ستاد استان آذربایجان شرقی دیدار کردند

جلسه در مورخه 17/11/91راس ساعت 10صبح با حضور رئیس محترم ستادعمره دانشگاهیان و معاونین ستاد کل کشور و مدیران کاروان های اعزامی از ستاد استان آ.شرقی برگزار گردیددر این جلسه ابتدا آقای خدایی به گزارش اجرایی از نحوه تبلیغات ثبت نام دانشگاه ها در اجرای بندهای دستورالعمل ارسالی از ستاد و طبق زمان بندی اعلامی از طرف ستاد مرکز از روند عملیات اعزام را اشاره نمودند سپس حاج آقای فقیهی در خصوص در خصوص نقد عمره دانشگاهیان توسط مدیران کاروان و شرایط متفاوت اعزام و کمتر شدن سهمیه عمره که در فروردین ماه آغاز اعزام می باشد مواردی را اشاره نمودند

در پایان فرهادی کارشناس ستاد عمره استان گزارشی  اجمالی در مورد اعزام کاروان های عتبات در نیمه دوم سال 91 داد

ارسال نظر