تصوير زائران امام رضا(ع) درفيلم «هر شب، تنهايي»

۱۳۸۷/۱۱/۱۳ ۱۸:۰۴:۲۱

به گزارش لبیک به نقل از امور حج و زیارت صدا و سیما رسول صدرعاملي كارگردان اين فيلم در اين نشست گفت: سال ها بود كه آمارهاي مختلفي از تعداد زائرانداشتيم، زائراني كه در جاي جاي اين دنيا به زيارت اماكن خاص مي رفتند.
بحث مندر اين فيلم اين بود كه به زائر بپردازم و مفهومي از اين واژه را به تصوير بكشم امابه تصوير كشيدن چنين چيزي بسيار سخت است چرا كه براي به تصوير كشيدن آن تو بايد درذهن، روح و روان فرد رسوخ كني و بفهمي كه چگونه او پس از زيارت حالي خوش پيدا ميكند.
صدرعاملي در ادامه ساخت اين فيلم را تجربه اي خوب دانست كه تنها با كمكعوامل آن ممكن شده است. كارگردان فيلم «هر شب، تنهايي» درپاسخ به پرسشي كه مبني بربي رمق بودن فيلمنامه اين فيلم مطرح شده بود هم اظهار كرد: در ابتدا براي اين فيلمدر طول سه سال 9 فيلمنامه نوشتيم. فيلمنامه هايي كه بشدت بر روي آنها تحقيق و كارشده بود، حال اگر برخي از مخاطبان اين فيلمنامه را بي رمق مي دانند، بايد بگويم كهما تلاش خود را كرده ايم كه روح حاكم بر فيلم دچار خطر هايي مانند، متهم شدن بهخرافه پرستي و يا شعاردهي نشود.
حامد بهداد بازيگر اين فيلم هم در صحبتي كوتاهعنوان كرد: تمام اين فيلم و كار آن برگرفته از احساس و حال و هواي افراد است، لذادر صحبت درباره آن لزومي نمي بينم كه حرفي از تكنيك به ميان بياورم.
پایان پیام.اجاقی

ارسال نظر