مسابقه مهدویت  (شماره 55) (برگزاري : 1397/02/08 تا 1397/02/26) نتايج (1397/02/30)

نام برنده (نام كاربري) جايزه
آقاي امیررضا نصراله زاده () هدیه فرهنگی
آقاي طاها نصرتی () هدیه فرهنگی
سركار خانم مریم ایاسی () هدیه فرهنگی
آقاي ahad rafati () هدیه فرهنگی
سركار خانم سعیده عدالتی () هدیه فرهنگی
سركار خانم الهام علیپور () هدیه فرهنگی
سركار خانم فاطمه سلیمی () هدیه فرهنگی
سركار خانم سیده فردوس امام () هدیه فرهنگی