مسابقه مهدویت  (مسابقه شماره 55) (برگزاري : 1397/02/08 تا 1397/02/26) نتايج (1397/02/30)
پرسش و پاسخ
1- کدامیک از علل غیبت امام عصر(عج) محسوب نمی شود ؟ (گزينه صحيح : 4)
1- حفظ جان حضرت 2- آزمایش مردم
3- عدم آمادگی مردم 4- ایجاد زمینه اجرای احکام الهی
2- نسب حضرت مهدی(عج) از طرف مادر به کدام یک از انبیای الهی می رسد ؟ (گزينه صحيح : 1)
1- حضرت ابراهیم (ع) 2- حضرت موسی (ع)
3- حضرت عیسی(ع) 4- حضرت نوح (ع)
3- امام زمان(عج) علیه السلام در سحرگاه شب ..... نیمه ماه شعبان سال ..... متولد شدند . (گزينه صحيح : 3)
1- پنج شنبه – 255 2- پنج شنبه – 256
3- جمعه – 255 4- جمعه – 256
4- وجود امام زمان (عج) در زمان غیبت در روایات به چه چیزی تشبیه شده است ؟ (گزينه صحيح : 2)
1- ماه شب چهاردهم 2- خورشید پنهان در پشت ابر
3- ستاره درخشان در شب 4- همه موارد
5- پایگاه مرکزی حکومت حضرت امام مهدی (عج) پس از ظهور، شهر ..... است. (گزينه صحيح : 4)
1- مکه 2- مدینه
3- نجف 4- کوفه
6- غیبت صغری از سال ...... آغاز شد (گزينه صحيح : 2)
1- 259 قمری 2- 260 قمری
3- 261 قمری 4- 262 قمری
7- آخرین نایب خاص امام زمان(عج) چه نام داشت؟ (گزينه صحيح : 1)
1- علی بن محمد سمری 2- عثمان بن سعید
3- محمد بن عثمان 4- حسین بن روح نوبختی
8- در شب نیمه شعبان خواندن کدام دعا وارد شده است ؟ (گزينه صحيح : 2)
1- مشلول 2- کمیل
3- یستشیر 4- الف و ب
9- خواندن کدام یک از نماز های زیر در شب نیمه شعبان وارد شده است ؟ (گزينه صحيح : 3)
1- نماز امام زمان(عج) 2- نماز صد رکعت
3- نماز جعفر طیار 4- هیچکدام
10- نماز در مقام امام مهدی(عج) در کدام یک از مساجد زیر وارد شده است ؟ (گزينه صحيح : 4)
1- مسجد کوفه 2- مسجد براثا
3- مسجد جمکران 4- مسجد سهله
11- این متن بخشی از دعای ....... در ماه رمضان درباره حضرت مهدی (عج) است : «اللهم وصل علی ولی امرک القائم المومل و العدل المنتظر ....» (گزينه صحيح : 2)
1- ابوحمزه ثمالی 2- افتتاح
3- دعای سحر 4- دعای شب بیست و سوم
12- خواندن دعای اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و اله فی هذه .... در کدام یک از شبهای قدر بسیار سفارش شده است ؟ (گزينه صحيح : 3)
1- شب نوزدهم 2- شب بیست و یکم
3- شب بیست و سوم 4- شب نیمه شعبان
13- کدامیک از القاب امام زمان (عج) از آیه ای از قرآن اخذ گردیده است ؟ (گزينه صحيح : 4)
1- قائم 2- اباصالح
3- مهدی 4- بقیه الله
14- کدام یک درست نیست ؟ (گزينه صحيح : 2)
1- از القاب امام زمان (عج) مهدی است به معنای هدایت یافته و هدایتگر 2- محل اقامت حضرت مهدی(عج) در زمان ظهور مسجد کوفه است
3- محل اقامت حضرت مهدی (عج) در زمان ظهور مسجد سهله است 4- خاتم الوصیا از القاب زیبا و پر افتخار حضرت مهدی(عج) است
15- امام زمان(عج) درچه روزی ظهور خواهد کرد ؟ (گزينه صحيح : 3)
1- دوشنبه 2- پنج شنبه
3- جمعه 4- هر وقت که خدا بخواهد
16- کدام یک از آیات زیر بر امام زمان (عج) تطبیق داده شده و ایشان مصداق اکمل آن آیات دانسته شده اند؟ (گزينه صحيح : 4)
1- سوره قصص / آیه 5 2- سوره نور/ آیه 55
3- سوره انبیا آیه 105 4- همه موارد
17- از علائم ظهور امام مهدی (عج) که وقوعش حتمی و قطعی شمرده شده است . (گزينه صحيح : 3)
1- خروج سفیانی 2- خروج دجال
3- الف و ب 4- هیچکدام صحیح نیست
18- کدام یک از مساجد منسوب به امام زمان (عج) در زمان غیبت کبری تاسیس شده اند ؟ (گزينه صحيح : 2)
1- مسجد سهله 2- مسجد جمکران
3- مسجد کوفه 4- هیچکدام
19- اولین کسی که در زمان ظهور با حضرت مهدی(عج) بیعت می کند کیست ؟ (گزينه صحيح : 1)
1- جبرئیل 2- حضرت عیسی(ع)
3- حضرت خضر(ع) 4- هیچکدام
20- در بین یاران حضرت مهدی (عج) در زمان ظهور حدودا چند نفر از زنان حضور دارند ؟ (گزينه صحيح : 3)
1- 30نفر 2- 40 نفر
3- 50 نفر 4- 60 نفر