هشت بهشت --------- ویژه پذیرفته نشدگان قرعه کشی هجدهمین دوره عتبات (مسابقه شماره 53) (برگزاري : 1396/10/10 تا 1396/10/30) نتايج (1396/10/30)
پرسش و پاسخ
1- زیارت ائمه علیهم السلام: (گزينه صحيح : 4)
1- تجدید عهد با آن بزرگواران است. 2- باید همراه با رغبت وعشق قلبی باشد.
3- بهتراست با معرفت باشد. 4- همه موارد درست است.
2- توقف شخص جنب و حائض در صحن ها ورواق های حرم مطهر ائمه علیهم السلام: (گزينه صحيح : 3)
1- حرام است . 2- مکروه است.
3- جایز است. 4- اشکال ندارد ولی گناه کرده است.
3- بهترین یاور برای دربند کشیدن نفس ....... است. (گزينه صحيح : 1)
1- گرسنگی 2- ادب
3- تقوا 4- اخلاص
4- ابلیس چند سال خدا را عبادت کرده است؟ (گزينه صحيح : 3)
1- 4000 سال 2- 5000 سال
3- 6000سال 4- 10000 سال
5- ناداری و فقر را با ........ می توان جبران کرد. (گزينه صحيح : 3)
1- نماز اول وقت 2- زکات
3- صدقه 4- همه موارد
6- شبی که علی علیه السلام به جای پیامبر صلی الله علیه و آله خوابید تا آن حضرت به مدینه هجرت کنند چه نام دارد؟ (گزينه صحيح : 3)
1- لیله الهریر 2- لیله العقبه
3- لیله المبیت 4- لیله العید
7- امام علی علیه السلام هنگام حضور در جنگ بدر جوانی ....... ساله بود. (گزينه صحيح : 2)
1- 2 2- 25
3- 23 4- 22
8- امام خمینی هر شب در نجف کدام زیارت را در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام می خواندند. (گزينه صحيح : 4)
1- امین الله 2- جامعه کبیره
3- مناجات امیرالمؤمنین 4- الف و ب
9- میثم تمار در کدام شهر به خاک سپرده شده است؟ (گزينه صحيح : 2)
1- نجف 2- کوفه
3- حلّه 4- هیچکدام
10- دو ویژگی بارز حضرت علی علیه السلام از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟ (گزينه صحيح : 1)
1- صبر و بصیرت 2- شجاعت و صداقت
3- عدالت و شجاعت 4- عدالت و بصیرت
11- کدام یک از شهدای کربلا از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله بود؟ (گزينه صحيح : 2)
1- مسلم بن عوسجه 2- حبیب بن مظاهر
3- مسلم بن عقیل 4- تمام موارد
12- امام جواد در چه سنی به امامت رسیدند؟ (گزينه صحيح : 4)
1- 13 سالگی 2- 11 سالگی
3- 9 سالگی 4- 8 سالگی
13- چه کسی وصیت کرد روی سنگ قبرش بنویسند« وکلبهم باسط ذراعیه با لوصید» (گزينه صحيح : 3)
1- سید مرتضی 2- سید رضی
3- خواجه نصیرالدین طوسی 4- میرزای شیرازی
14- در وصیت پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله به امام علی علیه السلام چند بار به نماز شب سفارش شده است (گزينه صحيح : 2)
1- دومرتبه 2- سه مرتبه
3- چهارمرتبه 4- پنج مرتبه
15- آخرین نایب خاص حضرت مهدی علیه السلام که بود؟ (گزينه صحيح : 3)
1- حسین بن روح نوبختی 2- عثمان بن سعید عمروی
3- علی بن محمد سمری 4- محمد بن عثمان