برگزاری جلسه توجیهی کاروان دختران مجرد اعزامی ۵ بهمن ماه از استان کرمانشاه

۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ۱۴:۳۷:۳۷

جلسه توجیهی کاروان عتبات دختران مجرد اعزامی ۹۵/۱۱/۵ استان کرمانشاه با حضور عوامل ستاد، مدیر کاروان و دانشجویان اعزامی برگزار گردید.

جلسه توجیهی کاروان عتبات دختران مجرد اعزامی 95/11/5 استان کرمانشاه با حضور عوامل ستاد و مدیر کاروان و دانشجویان اعزامی برگزار گردید.

در این جلسه ندافی مدیر کاروان ضمن خیر مقدم به حضار ابتدا زمان و شرایط اعزام را به زائرین اعلام نمود و در ادامه به بیان مسائل و نکات موجود در طول سفر پرداختند و زائرین را از قوانین و مقررات موجود در کشور عراق آگاه ساختند.