فرازهايي از سلام و درود امام سجاد عليه‏ السلام در وداع با ماه مبارک رمضان

۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۰۹:۴۶:۴۰

درود بر تو اي ماه، ماهي كه آرزوهاي ما را به هدف نزديك مي ‏ساختي و اعمال ما را در فروغ خويش روشن مي‏ داشتي!

درود بر تو اي ماه، ماهي كه آرزوهاي ما را به هدف نزديك مي ‏ساختي و اعمال ما را در فروغ خويش روشن مي‏ داشتي!

سلام بر تو! اي هم‏دم عزيز كه تا هم‏دم ما بودي، قدر تو را نيك نشناختيم و هنگامي كه ترك ما گفتي، از فراق تو فاجعه ‏اي عظيم يافتيم و خاطر ما پريشان و آزرده شده است.

سلام بر تو! اي مهمان گرامي كه وقتي قدم به خانه ما نهادي، سخت شادمان شديم و روزي كه از خانه ما رفتي، شادي ما پايان يافت.

سلام بر تو! اي گران‏مايه كه در كنار تو قلب‏هاي ما به نرمي و مهرباني گراييد و گناهان ما از بركت تو كاهش يافت.

سلام بر تو! اي يار عزيز كه با كمك تو بر شيطان چيره شديم و از بركت تو راه احسان را شناختيم.

سلام بر تو! كه به خاطر تو چه بسيار بنده گنه‏ كار از قيد عقوبت رسته و چه خوش ‏بخت است آن كس كه حرمت تو را رعايت كرده است.

سلام بر تو! كه زنگ گناهان را از لوح قلب‏ها مي ‏زدودي و بر خطايا و معاصي، پرده رحمت مي‏ افكندي.

سلام بر تو! كه مدت تو در چشم تيره ‏بختان دراز و خسته ‏كننده بود، ولي در قلب پارسايان، فروغ و حرمتي فراوان داشتي.

سلام بر تو! اي ماه بي نظير كه هيچ ماه مانند تو نتواند بود.

سلام بر تو! از همه كس و همه چيز و سلام بر تو كه هر چه با تو بود، همه سلام و سلامت بود.

سلام بر تو! آن ‏چنان‏كه به دنياي ما با بركات و خيرات فرود آمدي و آلايش گناهان را از جامه ما شستي.

سلام بر تو! كه هنگام وداع، خويشتن را از تو بيزار نمي ‏بينيم و روزه را كه يادگار توست، هرگز ترك نمي ‏كنيم.

سلام بر تو! كه هنوز به ما نرسيده، مشتاق مقدم تو بوديم و هنوز ما را ترك نگفته، به ياد روز جدايي، خاطري پريش و اندوهگين داشتيم.

سلام بر تو! كه بدي‏ها در جوار تو از ما دور بود و هر چه بركت و خير بود، در كنار تو بر ما ارزاني شده بود.

سلام بر تو! كه همه شب در اشتياق روز تو ستاره مي ‏شمرديم و همه روز از روز پيش، به تو مشتاق ‏تر بوديم.

سلام بر تو و بر آن فضايل كه از وجود آن بهره ‏مند نشديم و بر آن بركات كه نصيب ما نشده است.

-------------------------------

پی نوشت:

[1] صحيفه كامله سجاديه، تلخيص از صص 389 ـ 401.

ارسال نظر