مناجات با امام رضا علیه السلام

.مناجات با امام رضا علیه السلام

ای رضائی که به حقّ والی بر خَلقِ خدائی

آمدم باز به درگاه تو شاها بگدائی

ای امامی که دَرِ معرفتِ حقّ تو گشائی

تو همان ساقی خمخانه توحید و ولائی

دو سه جامی ز شراب ارتضایت بده ما را

تو که پیر می فروشان و خدای ارتضائی

تو رضائی و توانی به می ناب رضایت

دَرِ تسلیم و رضا را به دل بنده گشائی

دست خالی نرود هیچ فقیر از سر کویت

تو ظهور کرم حقّ و خداوند سخائی

گر نمائی نظر ای شاه ولایت ز محبّت

دل و جان بنده حقّ گردد و از نفس رهائی

خاک شبّاک تو را هر که کند سرمه چشمش

عاقبت باز شود چشم دل او به لقائی

تو به زوّار شریفت به سه جا وعده نمودی

که شفاعت کنی و هول و هراسش بزدائی

موقف اوّل او نامه اعمال چو گیرد

پس از آن موقف میزان و صراط است که آئی

راضی و مرضی حق را چه غم از کوه گناهی

نامه ما به قیامت چو بود دست رضائی

وعده دادی تو به زوّار معیت به قیامت

جان به قربان تو شاها که نمودی چه عطائی

روح مغفور محبّت به تو همدرجه به محشر

چو بود زائر و مهمان تو بی روی و ریائی

چه شود گر ز عنایت تو مرا دست بگیری

من اگر بدتر خلقم تو بهین خلق خدائی

چو خلیل آمده پا بوس تو شاها به امیدی

نظری، گوشه چشمی تو که منظور خدائی

ارسال نظر