آثار زيارت

آثار زيارت

در مورد آثار زيارت اهل قبور، رسول‌اللّٰه صلى الله عليه و آله به ابوذر فرمود:

«به تو وصيتى مى‌كنم، اين وصيت را نگهدار، شايد خدا تو را به دليل رعايت وصيت، بهره‌مند گرداند؛ به زيارت قبور برو تا آخرت را به ياد تو آورد. البته روزها به زيارت قبور برو و نه شب هنگام.» ٢و در جاى ديگر فرمود:

«به زيارت اموات برويد و به آنان سلام كنيد؛ زيرا كه از اين كار درس عبرتى مى‌گيريد. ٣ و هر كه هر جمعه يك بار كنار قبر پدر و مادر يا يكى از آن دو برود و زيارت كند، خداوند وى را مى‌بخشد و نام او را در زمرۀ نيكوكاران مى‌نويسد.» ۴آرى زيارت قبور سبب رقّت قلب و جارى شدن اشك از چشم مى‌شود و آخرت را به ياد شما مى‌آورد. ۵


١) . همان، ج٢٧، صص١٧٣ و ١٧٢ ٢) . مستدرك‌الوسائل، ج٢، ص١٢٩ ٣) . مجموعه ورام، ج١، ص٢٨٨ ۴) . كنزالعمال، ج١۶، ص۴۶٨ ۵) . همان، ج١۵، ص۶۴۶

ارسال نظر