ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
مسابقه کتابخوانی شماره ۱۸ عمره دانشگاهیان

سهمیه عمره  کمک هزینه و سهمیه سفر به عتبات عالیات  کمک هزینه سفر به مشهد مقدس  و دهها هدیه نفیس دیگر...
نوزدهمین مسابقه کتابخوانی ( تا ۱۵ فروردین ماه ۹۱ تمدید شد)

سهمیه عمره سهمیه و کمک هزینه عتبات عالیات کمک هزینه مشهد مقدس هدایای فرهنگی
مسابقه سپیده دم هشتگانه

سهمیه عمره کمک هزینه عتبات کمک هزینه سفر مشهد مقدس و دهها هدیه نفیس فرهنگی
مسابقه ویژه رمضان

هدایای فرهنگی