ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
بیست و چهارمین مسابقه کتابخوانی عمره دانشگاهیان ویژه زمزم شماره ۱۹

سهمیه عمره سهمیه و کمک هزینه عتبات عالیات کمک هزینه مشهد مقدس دهها هدیه دیگر...
بیست و سومین مسابقه کتابخوانی زمزم

 سهمیه و کمک هزینه عتبات عالیات کمک هزینه مشهد مقدس  و هدایای فرهنگی...
بیست و دومین مسابقه کتاب خوانی

سهمیه عمره و ... نکات قابل توجه: ۱.پاسخ پرسش ها را از "مجموعه سپیده دم هشتگانه"پیدا کنید. ۲.هر پرسش فقط یک پاسخ صحیح دارد. ۳.این مسابقه ویژه دانشجویان متاهل شرکت کننده در عمره دانشگاهیان سال ۹۱ است.
مسابقه سپیده دم هفت گانه

سهمیه عمره سهمیه و کمک هزینه عتبات عالیات کمک هزینه مشهد مقدس و دهها هدیه فرهنگی دیگر... * این مسابقه ویژه اساتید و پسران عمره گزار ۹۱-۹۰  است.