ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
بیست و ششمین مسابقه کتابخوانی عمره

جوايزي همچون سهميه عمره، کمک هزينه و سهميه سفر به عتبات عاليات، کمک هزينه سفر به مشهد مقدس و ده­ها هديه فرهنگی ديگررسول کریمی سهمیه و کمک هزینه عتبات سید حسین موسوی سهمیه و کمک هزینه عتبات علی اکبر زارع هدیه فرهنگی سودابه فیض آبادی هدیه فرهنگی
بیست و پنجمین مسابقه کتابخوانی زمزم

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان برای برندگان مسابقه: سهمیه عمره،سهمیه و کمک هزینه عتبات عالیات،کمک هزینه مشهد مقدس و دهها هدیه فرهنگی برای دیدن اسامی برندگان اینترنتی به قسمت برندگان مراجعه کنید.در قسمت کتبی این افراد برگزیده شدند: سمانه درویش پور/ سهمیه و کمک هزینه عتبات امین بابایی جودکی/ هدیه فرهنگی ریحانه عظیمی/ هدیه فرهنگی
مسابقه ماه و پنج ستاره

هدایای فرهنگی...
بیست و چهارمین مسابقه کتابخوانی عمره دانشگاهیان ویژه زمزم شماره ۱۹

سهمیه عمره سهمیه و کمک هزینه عتبات عالیات کمک هزینه مشهد مقدس دهها هدیه دیگر...