ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
کتابخوانی زمزم ۲۴

سهمیه عمره سهمیه و کمک هزینه عتبات عالیات کمک هزینه مشهد مقدسهدایای فرهنگی
پرتویی از اسرار نماز

سهمیه عمره،کمک هزینه عتبات عالیات و هدایای نفیس دیگر...
کتابخوانی زمزم ۹۴

  هدایای نفیس فرهنگی
سپیده دم ۱۵ گانه

جوایز نفیس فرهنگی