ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
مسابقه نشریه زمزم ۲۷

کمک هزینه و سهمیه سفر به عتبات عالیات کمک هزینه سفر مشهد مقدسدهها هدیه  نفیس دیگر
مسابقه نشریه زمزم ۲۶

کمک هزینه و سفر به عتبات عالیات،کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و ده ها هدیه نفیس دیگر...
مسابقه نشریه زمزم ۲۵

سهمیه عمره کمک هزینه و سهمیه عتبات کمک هزینه مشهد مقدس و هدایای نفیس دیگر
هفت آسمان و رفتن رسیدن است

هدایای نفیس