ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
مسابقه زمزم شماره ۳۰

کمک هزینه و سهمیه سفر به عتبات عالیات،کمک هزینه مشهد مقدس و ده ها هدیه نفیس دیگر
مسابقه کتابخوانی زمزم ۲۹

 سهمیه و کمک هزینه عتبات عالیاتکمک هزینه مشهد مقدسو ده ها هدیه نفیس دیگر...
مسابقه نشریه زمزم ۲۸

سهمیه و کمک هزینه سفربه عتبات عالیاتکمک هزینه سفر به مشهد مقدس و دهها هدیه نفیس دیگر...
مسابقه نشریه زمزم ۲۷

کمک هزینه و سهمیه سفر به عتبات عالیات کمک هزینه سفر مشهد مقدسدهها هدیه  نفیس دیگر