ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
روش های اقناعی امام حسن مجتبی

1396/05/29

1.1 روش های اقناعی امام حسن مجتبی برای پرداختن به این قسمت یک بار دیگر اشاره ای به انواع پاسخ های اقناعی داریم. و با توجه به این پاسخ ها دسته بندی و چینش وقایع زمان امام مجتبی7را پیش می بریم. هدف بررسی روش های اقناعی امام حسن7 است البته با توجه به سه نوع پاسخی که مخاطبان در مقابل اقناع گر دارند. اقناع تلاش دارد که یک تغییر ویژه و ...

ادامه مطلب ...

عمره یعنی عمر دوباره

به نام خدا عمره یعنی عمر دوباره عمره یعنی دیدار چند فرشته در مدینه عمره یعنی دور خداگشتن عمره یعنی به آغوش خدا رفتن عمره یعنی سعی برای پاک شدن عمره یعنی دوباره متولد شدن عمره یعنی صفای دل دادن عمره یعنی لبیک با عزیز فاطمه گفتن این سفر خیلی زیباتر و خاص تر از این چند بیتی است که ذهن من ساخته . عمره سفر به نوراست. سفری ...

ادامه مطلب ...

رنگ رخ خوب تو آخر گواست/ در حرم لطف خدا بوده ای

رنگ رخ خوب تو آخر گواست/ در حرم لطف خدا بوده ای این روزها ذهنم درگیر دوبیتی معروفی است که می گوید: گاهی گمان نمی کنی و می شود / گاهی نمی شود که نمی شود گاهی هزار دور دعا بی اجابت است / گاهی نخوانده قرعه به نام تو می شود... تصویر گنبد خضرایش را که می دیدم اشک از چشمانم جاری می شد. من کجا و زیارت قطعه ای از بهشت کجا! من کجا و دیدار ...

ادامه مطلب ...

نجوا

آه ... کبوتر بقیع! تو را به بانوی آب قسم یادت باشد؛ از آن سوی پنجره ها که گذشتی کنار آن چهارقطعه بهشت که نشستی سلام مرا برسان و بگو پشت آن درهای بسته مسافری از راه دور آمده بود خسته و دل شکسته اما به دیدارتان راهش ندادند زیر لب نجوا می کرد کاش به شفاعت مهرتان پناهش دهید ...

ادامه مطلب ...