انگيزه تخريب حرم‏ها

1397/01/27

انگيزه تخريب حرم‏هاابن تيميه و جسارت به بزرگان‏ كتاب‏هاى موجودِ ابن تيميه؛ از جمله «منهاج السنه»[1] نشانگر اين است كه بر خلاف‏روش علماى دين و فقها و دانشمندان، كه در مقابل مخالفانشان ادب و احترام را مراعات نموده و از آنها به نيكى و عظمت ياد مى‏كنند، او در كوبيدن علماى دين جسور و در به كارگيرى الفاظ اهانت‏آميز و دور از ادب و ...

ادامه مطلب ...

انگيزه تخريب حرم‏ها

1397/01/27

انگيزه تخريب حرم‏هاخوارج در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله‏ همانگونه كه اشاره شد، تاريخ پيدايش خوارج به دوران حيات رسول خدا صلى الله عليه و آله بازمى‏گردد؛ زيرا آن حضرت به هنگام مراجعت از جنگ «حُنين»، در منزلى به نام «جِعرانه» وقتى غنايم جنگى را در ميان جنگجويان تقسيم مى‏كرد، مردى از جاى خود برخاست و گفت: «يا محمّد اعدل» ...

ادامه مطلب ...

انگيزه تخريب حرم‏ها

1397/01/27

انگيزه تخريب حرم‏ها * كج فهمى دينى‏ برنامه بزرگداشت از بزرگان و پيشوايان دين از سوى مسلمانان مانند پيروان ساير مذاهب همچنان در طول تاريخ سارى وجارى بود و كوچكترين مخالفتى با اين امر مشاهده نمى‏شد، تا اين كه در آستانه قرن هشتم، در شام، شخصى به نام ابن تيميه پيدا شد و تجليل و احترام از انبيا و مدفن آنها را، نه تنها غير مشروع ...

ادامه مطلب ...

انگيزه پيدايش و تخريب حرم‏های مدینه

1397/01/27

انگيزه پيدايش و تخريب حرم‏های مدینه يكى از برنامه‏هاى مذهبى مسلمانان؛ اعم از شيعه و اهل سنت، از صدر اسلام تا به امروز؛ مانند همه پيروان اديان و مذاهب آسمانى و همه صاحبان فكر و انديشه، بزرگداشت و تجليل از مقام انبيا و اوليا و اداى احترام نسبت به راهنمايان فكرى و رهبران معنوى و شهداى راه اسلام و قرآن بوده است و اين احترام و ...

ادامه مطلب ...