این برنامه جهت آشنایی بیشتر دانشگاهیان با اماکن متبرکه مکه مکرمه تهیه گردیده است و شامل معرفی مسجدالحرام،اماکن مکه و مشاعر حج می باشد. کاربران در این نرم افزار با احادیث و آیات قرآن کریم با شهر مکه مکرمه آشنا می شوند.در بخش های مختلف این نرم افزار، زائرین با مولد النبی،قبرستان ابوطالب، غار حراء، مسجد تنعیم، غار ثور و مسجد جن با ذکر تاریخچه مختصر و بهره گیری از تصاویر آشنا می شوند. در بخش معرفی مسجدالحرام، زائرین عمره گزار با بخش های مختلف مسجدالحرام با بهره گیری از تصاویر و احادیث پیامبر(ص) آشنا می شوند. همچنین در بخش مشاعر حج، زائرین با تصاویر و موقعیت مکانی عرفات، مسجد نمره، مشعر الحرام، منا ،مسجد خیف و جمرات آشنا می شوند.