یکی از مهم ترین موضوعات حال حاضر کشور، بحث سالخوردگی جمعیت است و مقام معظم رهبری بارها در بیانات خود با هشدار در خصوص خطر کاهش جمعیت، بر لزوم تغییر سیاست های جمعیتی کشور تاکید کرده اند. این برنامه با گردآوری مجموعه ای از تصاویر مفهومی در این زمینه طراحی گردیده است. امتداد نسل آفتاب نرم افزاری است که نکاتی را در خصوص جمعیت خانواده ها با توجه به توصیه های مکرر مقام معظم رهبری در خصوص فرزندآوری؛ بیان می کند.